Algemene voorwaarden


Diëtistenpraktijk Foodles


Artikel 1

Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


Foodles: Diëtistenpraktijk Foodles, gevestigd te Son en Breugel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 17229668.


Diëtiste: Joyce Coumans - Spelthan, lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diëtiste;

Voedingskundige: in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd voedingskundige;

Opdrachtgever: alle cliënten, patiënten of andere natuurlijke of rechtspersonen in opdracht van wie Foodles diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie Foodles een overeenkomst aangaat;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Foodles en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daarop;

Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtiste/voedingskundige voor of ten behoeve van een opdrachtgever verricht;

Consult: deskundig advies gegeven door de diëtiste/voedingskundige;

Cliënt: degene aan wie door de diëtiste/voedingskundige advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

Patiënt: natuurlijk persoon doorverwezen door een (huis)arts voor dieetadvisering naar een diëtiste.

Arts: de (huis)arts of specialist door wie de cliënt naar de diëtiste is verwezen;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de diëtiste/voedingskundige wordt uitgeoefend.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtiste, Voedingskundige, Opdrachtgever, Overeenkomst, Diensten, Consult, Cliënt, Patiënt, Arts en Praktijkadres.


Artikel 2

Toepasselijkheid
2.1. Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Foodles en opdrachtgever.

2.2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.


Artikel 3

De overeenkomst
3.1. De overeenkomst wordt aangegaan tussen Foodles en de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt/patiënt, dan zal de invulling van de behandeling met de cliënt/patiënt worden besproken. Een en ander zal zo nodig ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.


Artikel 4

Non-acceptatie
Foodles heeft het recht om voor haar moverende redenen een cliënt/patiënt te weigeren, dit naar aanleiding van ervaringen of het naar de mening van Foodles niet kunnen voorzien in een toegevoegde waarde. In dit geval is sprake van non- acceptatie.


Artikel 5

Praktijkadres
De diëtiste/voedingskundige geeft advies aan de cliënt/patiënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres of op het overeengekomen adres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt/patiënt terstond op de hoogte gesteld.


Artikel 6

Privacy
6.1. Foodles respecteert de privacy van de cliënt/patiënt. Alles wat met de cliënt/patiënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt/patiënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt Foodles geen gegevens met betrekking tot cliënt/patiënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt/patiënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.

6.2. Overeenkomstig de gangbare praktijk zal de diëtiste/voedingskundige de arts rapporteren over de behandeling, tenzij de patiënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

Artikel 7

Verhindering

Indien de cliënt/patiënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de diëtiste/voedingskundige hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de cliënt/patiënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de diëtiste/voedingskundige geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de diëtiste/voedingskundige gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt/patiënt in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.

Artikel 8

Tariefstelling
De geldende tarieven voor ongecontracteerde dieetzorg zijn vermeld op de website dan wel worden schriftelijk kenbaar gemaakt door de diëtiste/voedingskundige aan de opdrachtgever.


Voor gecontracteerde dieetbehandeling(en) gelden de tarieven per 1 januari van het lopende jaar conform contractafspraak met de betreffende zorgverzekeraar. Deze tarieven zijn exclusief BTW (het verplichte BTW nummer van Foodles is

NL002137162B36) of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

Artikel 9

Declaraties
In vervolg op het bepaalde in artikel 8, zal Foodles in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is of indien anders wordt overeen gekomen, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd.

De cliënt/patiënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het moment dat diëtiste/voedingskundige een voedingsanamnese afneemt dan wel vanaf het eerste consult.

Artikel 10

Betaling
10.1. Foodles verstrekt, tenzij anders is overeengekomen, de opdrachtgever voor ieder consult een factuur. De gefactureerde tijd betreft de behandeltijd per consult, de eventuele extra tijd nodig voor het opstellen van een dieetvoorschrift en eventueel een toeslag voor behandeling thuis. De opdrachtgever dient de factuur binnen de op de betreffende factuur vermelde datum aan Foodles te voldoen.

10.2. Indien Foodles en de opdrachtgever, in afwijking van het eerste lid van dit artikel, overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de opdrachtgever gehouden om binnen 14 werkdagen na de declaratiedatum het verschuldigde bedrag over te maken op het op de factuur aangegeven rekeningnummer.

10.3. Alle door Foodles in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Compensatie door de opdrachtgever met bestaande of vermeende vorderingen op Foodles uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever heeft niet het recht enige betalingsverplichting jegens Foodles op te schorten.

10.4. Met het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de opdrachtgever zonder nadere aankondiging in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Foodles op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag in elk geval vermeerderd met € 12,50 administratiekosten.


10.5. De opdrachtgever is verplicht Foodles de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan administratiekosten, de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van Euro 100.

10.6. Indien Foodles, nadat de opdrachtgever in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de opdrachtgever richt, doet dit niet af aan de eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 11

Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel door de opdrachtgever wordt bewezen, zijn ter zake van hetgeen door of met betrekking tot de opdrachtgever te eniger tijd aan Foodles verschuldigd is, de boeken en de administratie van Foodles bepalend.

Artikel 12

Zekerheid
Indien op enig moment bij Foodles gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, heeft Foodles het recht alvorens (verder) te presteren van de opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Foodles, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Foodles


Artikel 13
Verzuim/ontbinding

13.1. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is deze zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is Foodles gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement van de opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden.

13.3. Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 13.2 doet niet af aan de overige rechten van Foodles op grond van de wet en de overeenkomst.

13.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 13.1 en 13.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Foodles op de opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Foodles op de opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Foodles gerechtigd de dienstverlening te staken.

Artikel 14

Opzegging
Foodles kan de behandeling van de cliënt/patiënt beëindigen en de overeenkomst opzeggen, indien de behandeling naar verwachting van de diëtiste/voedingskundige niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtiste/voedingskundige stelt de cliënt/patiënt en / dan wel de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

Artikel 15

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtiste/voedingskundige is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtiste/voedingskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt/patiënt van door de diëtiste/voedingskundige verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtiste/voedingskundige.

Artikel 16

Toepasselijk recht
16.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Januari 2024


Algemene voorwaarden