Privacyverklaring


Vanaf 25 mei 2018 dient iedere zorgverlener te voldoen aan de nieuwe privacywet (AVG/GDPR).

De NVD heeft een privacyverklaring opgesteld waaraan bij NVD aangesloten diëtisten dienen te voldoen.

Ook Foodles voldoet hieraan. Onderstaand treft u de privacyverklaring Diëtistenpraktijk Foodles aan.

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@foodles.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.


Beveiliging

Foodles neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 06 45 94 71 76 of via info@foodles.nl.


Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Foodles kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@foodles.nl.


Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


Gegevens inzien,

aanpassen en verwijderen


Delen met anderen

Foodles zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Foodles heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.


Foodles zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Foodles een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Foodles blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.


Nivel wetenschappelijk onderzoek

Foodles doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij Foodles meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn:

https://www.nivel.nl/zorgregistraties

en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming

Foodles gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Als u gebruik maakt van diensten van Foodles dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan: 
• Naam
• Geboortedatum 
• Adresgegevens
• BSN
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
• E-mailadres
• Bepaalde ter zake doende medische gegevens


Waarom is dat nodig?

Foodles heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. 
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 
 
Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Foodles bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). 
 


Privacyverklaring